ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

На основу члана 31. и 42. Закона о туризму („Службени гласник Републике  Србије“, бр. 17/2019),  члана 17. и 21. Статута Туристичке организације општине Бољевац број 332 – 353, Управни одбор Туристичке организације Општине Бољевац дана 25.11.2020. године, расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

I

Расписује се Јавни конкурс за именовање директора Туристичке организације Општине Бољевац,  улица Краља Александра 17/1, Бољевац, на мандатни период од 4 године.

II

1. Директор Туристичке организације:

1) представља и заступа Туристичку организацију,

2) организује и руководи радом Туристичке организације,

3) доноси правилник о организацији и систематизацији послова, уз сагласност председника општине Бољевац,

4) предлаже акте које дониоси Управни одбор,

5) извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово спровођење,

6) стара се о законитости рада,

7) одговара за коришћење и располагање имовином и

8) врши друге послове утврђене законом и статутом.

2.  Општи услови :

– пунолетно и пословно способно лице,

– држављанство Републике Србије

– да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

3. Посебни услови за рад на радном месту:

1) стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету туристичког смера;

2) радно искуство од четири године, од чега најмање две године на руководећим пословима;

3) активно знање најмање једног страног језика.

III

Место рада: Туристичкa организацијa Општине Бољевац, улица Краља Александра 17/1, Бољевац.

IV

1. Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 10 (десет) дана од дана оглашавања јавног огласа у периодичном издању листа „Послови“ Националне службе за запошљавање.

2. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

•   Уверења надлежних органа да се против кандидата не води кривични поступак, као и да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

•   пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству (својеручно потписана у којој је назначена адреса и контакт телефон)

•   оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству

•   оригинал или оверена фотокопија извода из МК рођених

•   копија или очитана лична карта

•   оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема

•   оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци(потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство)

•   оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању страног језика

3. Адреса на коју се подносе пријаве: Туристичка организација Општине Бољевац,  улица Краља Александра 17/1, 19730 Бољевац, са назнаком „За конкурс за именовање директора Туристичке организације Општине Бољевац “. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

4. Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Дејан Костандиновић, телефон: 062/261-040

5. Овај конкурс ће бити објављен на интернет страници Туристичке организације Општине Бољевац, на огласној табли и у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

6. Управни одбор дужан је да у року од 10 дана од дана завршетка Конкурса утврди предлог кандидата за директора  и достави га Оснивачу.

                                                                    ПРЕДСЕДНИК  УПРАВНОГ ОДБОРА

                                                                        ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

                                                                                 ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

                                                                                  Дејан Костандиновић